Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiasuuntaus, jossa yhdistyvät sekä kognitiivisen psykoterapian että käyttäytymisterapian keskeiset periaatteet ja hoitomenetelmät. Sille on ominaista tavoitteellinen, aktiivinen sekä pääosin nykyhetkeen suuntautuva työskentelytapa. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on todettu tutkimuksissa tehokkaaksi lukuisiin eri psykiatrisiin häiriöihin ja psyykkisiin ongelmiin (esim. masennus, paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö, erilaiset fobiat, sosiaalisten tilanteiden pelko, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, traumaperäinen stressihäiriö, persoonallisuushäiriöt, uniongelmat, stressiin liittyvät ongelmat).

Psykoterapian alussa tavoitteena on luoda mahdollisimman tarkka ymmärrys asiakkaan tilanteesta sekä tunnistaa ne keskeiset ongelmaan vaikuttavat tekijät, joiden ympärille hoidon suunnittelu voidaan rakentaa. Tämä pitää usein sisällään yksilön kokemushistoriaan, ajattelu- ja toimintatapoihin, uskomuksiin, fysiologisiin reaktioihin ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvien tekijöiden kartoittamisen sekä niiden välisen vuorovaikutuksen ymmärtämisen. Hoidon suunnittelu perustuukin aina asiakkaan yksilöllisen tilanteen huolelliseen analyysiin ja tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään lisäämään asiakkaan tietoisuutta omista ajatuksista, tunteista ja toimintatavoista sekä niiden yhteydestä ongelman esiintymiseen. Työskentelyn aikana harjoitellaan uusia taitoja, joiden avulla asiakas oppii säätelemään paremmin tunteitaan, muuttamaan toimimattomia käyttäytymis- ja ajattelumallejaan sekä lisäämään psykologista joustavuuttaan. Muutoksen rakentaminen tapahtuu turvallisessa ympäristössä ja etenee hallitusti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hoidon tuloksellisuuden kannalta keskeistä onkin luoda avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde psykoterapeutin ja asiakkaan välillä, missä vaikeiden asioiden käsitteleminen ja pelkojen asteittainen kohtaaminen on mahdollista. Myös tapaamisten välille suunnitellut kotitehtävät ovat tärkeä osa työskentelyä, sillä erilaisten harjoitteiden myötä asiakkaan on mahdollista oppia taitoja, joiden avulla hän pystyy parantamaan elämänlaatuaan ja psyykkistä hyvinvointiaan. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa yhdistyvät sekä muutokseen että hyväksymiseen tähtäävät strategiat, joiden avulla työskennellään kohti asiakkaan omien arvojen ja tavoitteiden mukaista elämää.